ʻAlamihi | Keiki Tee

Sale price Price $34.00 Regular price $0.00

100% Organic cotton | Eco-friendly | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA

‘Alamihi Ma nā mele a me nā mo‘olelo kumu honua a ko‘i honua ho‘i kākou e ‘ike ai, he kua‘ana nā mea ola a pau no kākou, no kānaka. ‘O ia pili mo‘okū‘auhau nō paha ke kumu o ka ho‘okohu ‘ana o nā kūpuna i nā ‘ano like ‘ole o kānaka i nā lā‘au, manu, i‘a a holoholona o ke ao. Ua lohe mua kākou a pau i ka hua‘ōlelo haole kaulana loa ‘o “hater”, he kanaka e ke‘u ana a e ‘aki wale mai ana me ke kumu ‘ole, a ‘o kona hoa like paha ma ka ‘ōlelo Hawai‘i, ‘o ia ho‘i ka “‘alamihi waha kani”. E nānā aku i ka wehewehena o ka Hoku o Ka Pakipika no ka po‘e e kū‘ē ana i ia nūpepa maika‘i, ka nūpepa mua ho‘i i ho‘okumu ‘ia ma lalo o ka mana o ka po‘e Hawai‘i (‘a‘ole na ka po‘e mikionali a i ‘ole ke aupuni, e like me nā nūpepa mua): “Ua hō‘ino wale mai kekahi po‘e i kēia nūpepa pono o kākou, ‘a‘ole na‘e he hiki iā lākou ke hō‘ike mai i ke kumu i hō‘ino ‘ia mai ai, ‘a‘ole nō ho‘i he hiki iā lākou ke kuhikuhi mai i kekahi ‘ōlelo ‘ino a kū ‘ole ho‘i i ka pono, he “‘alamihi waha kani” wale nō kā lākou.” He la‘ana helu ‘ekahi kēia no ke kanaka kāko‘o ‘ole mai i ke kū‘oko‘a o ka Hawai‘i, i ka ‘imi ‘ana o ka lāhui i kona pono iho, a no laila ke hana ‘ia mai kākou pēlā e kekahi kanaka e poholalo ana i nā hana maika‘i a kākou, e hea aku nō iā ia ma kona inoa kūpono, he ‘alamihi waha kani, a e waiho aku iā ia e ‘ai pīlau e like me kona ‘ano mau.

Famous for being momona (sweet) and ‘ono (delicious), ‘alamihi crabs (also ‘elemihi and ‘elepī) were caught back in the day by some people through a method called kono ‘elepī. This involved tying an ‘opihi to a cord and dangling it between rocks and in cracks. The crab, tempted by the fragrant morsel, would try to snatch the bait. Once it locked on with a niho (claw), the cord was quickly yanked upward and the crab seized. The “hua” or tasty flesh of the crab was the reward for the patience and tenacity needed to get enough crabs for a meal by this method. Despite being a fabulous accompaniment to poi, this crab’s name and associations are sometimes less than illustrious. It’s often used to refer to a noisemaker or blabbermouth, as well as someone who has done something regretful or offensive. Figuratively, to ‘ai ‘alamihi is to seek forgiveness, sit in the discomfort of repercussion, or feel the embarrassment of one’s boastful claims not coming true (those are just a few possible meanings). Metopograpsus messor, as they are called in Latin, are found along rocky shorelines, in muddy reef flats, near river mouths, and in calm bays and harbors all over the warm water regions of the world. Ma ke kono ‘elepī e loa‘a ai ka hua momona - Kono ‘elepī is how the sweet flesh is obtained.

×